ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ORGONITE.BE WEBSHOP

 

ONDERNEMINGSGEGEVENS ORGONITE.BE

Verhaeghe Angelique
Beelbroekstraat 122
9040 Sint-Amandsberg
BE0642451982
info@orgonite.be
0486100250

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De electronische webwinkel van Orgonite.be is een Eenmanszaak met maatschappelijke zetel te 9040 Gent (België), Beelbroekstraat 122 (hierna Orgonite.be) en biedt haar klanten de mogelijkheid om haar producten online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het Orgonite.be assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Orgonite.be.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

ARTIKEL 2: PRIJS

Het betreft een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregel van belasting. Er wordt dus geen btw aangerekend. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s illustreren het vermelde artikel, tenzij anders vermeld.

ARTIKEL 3: AANBOD

Elk aanbod staat open voor klanten die woonachtig zijn in Nederland, België, Frankrijk, Ierland.
We spenderen veel tijd aan de foto’s op de website, om de kleuren zo natuurgetrouw mogelijk weer te geven. De kleuren kunnen alsnog afwijken door andere instellingen van de kleuren of intensiteit op je beeldscherm. Orgonite.be aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
Bij de meeste producten wordt een foto van het product zelf afgebeeld. Bij sommige producten zal je een foto zien van een gelijkaardig product. Dit zal vermeld staan. Het product kan op de afbeelding enigszins afwijken van het geleverde product en dit wat betreft de geleverde kleur, de vorm en de opbouw.
Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Orgonite.be is wat de juistheid, actualisatie, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Orgonite.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële- of typefouten.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Orgonite.be.

Orgonite.be is gerechtigd om, op elk moment, – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, bestellingen te annuleren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Orgonite.be assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant de betaling uitvoert en/of een bevestigingsmail ontvangt van Orgonite.be. De artikelen worden door DPD geleverd. Alle leveringen zijn verzekerd tot max 500 euro.

De klant ontvangt een mail met een track and trace code op het moment dat het pakje ingescand wordt bij het postorderbedrijf.

Indien een pakje niet zou toekomen dient Orgonite.be via mail op de hoogte gebracht te worden. Deze zal dan het postorderbedrijf de opdracht geven een onderzoek te starten. Gedurende de periode dat het onderzoek loopt, zal nog afgewacht worden of het pakje alsnog toekomt. Eens het onderzoek afgerond en nog niks ontvangen, zal Orgonite.be u een voorstel doen.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

Online via:

Bij afhaling:

ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Orgonite.be.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Orgonite.be te wijzen bijvoorbeeld aan een ieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ARTIKEL 6: SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Orgonite.be beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Orgonite.be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

ARTIKEL 7: KLACHTEN

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

ARTIKEL 8: GARANTIE

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Orgonite.be klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Orgonite.be.

Elk gebrek dient binnen 2 weken na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging.


De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

De garantie is niet overdraagbaar.

Nota:
-Alles wat bij Orgonite.be wordt vervaardigd is handwerk. Dit houdt in dat stukken imperfecties vertonen. Er kunnen bijvoorbeeld oneffenheden zijn, gietrandjes kunnen zichtbaar zijn, er kunnen kleine gaatjes aanwezig zijn tgv luchtbelletjes die tijdens het gietproces ontstaan. Dit is normaal. De garantie is niet van toepassing op deze zaken.
-Garantie is niet van toepassing op gratis bijgeleverde voorwerpen.

ARTIKEL 9: VERZAKINGSTERMIJN / RETOURNEREN

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen:
De consument heeft het recht aan Orgonite.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de ‘Orgonite.be’- klantendienst (via info@orgonite.be) en de goederen binnen de 10 dagen -vanaf de levering van de goederen- terugzenden naar Angelique Verhaeghe – Orgonite.be, Beelbroekstraat 122, 9040 Gent, België. Dit op kosten van de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of leveringsbon kunnen worden teruggenomen.
Goederen dienen ons per koerier (B-post, Post Nl, DPD) te worden terugbezorgd, met een track and trace code. 
Indien de klant de goederen terugstuurt zonder dat de goederen traceerbaar zijn, vervalt de garantie. 

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

Verzendkosten worden in geen geval terugbetaald. Alle retourneringen zijn ten laste van de klant. 

ARTIKEL 10: PRIVACY


Orgonite.be verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van www.orgonite.be toe te sturen.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Orgonite.be bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Orgonite.be uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat een aanvraag te sturen op het volgende adres: info@orgonite.be

Over ons privacybeleid
Orgonite.be geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Het privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Orgonite.be. De ingangsdatum voor de geldigheid van de privacy voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken

Orgonite.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u meer wilt lezen over ons privacy beleid, willen wij u wijzen op onze pagina privacybeleid of u kunt contact opnemen met info@orgonite.be

ARTIKEL 11: AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Orgonite.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

ARTIKEL 12: Orgonite.be KLANTENDIENST

De Orgonite.be klantendienst is bereikbaar op via e-mail op info@orgonite.be of per post op het volgende adres: Beelbroekstraat 122, 9040 Gent, België.

De winkel is enkel toegankelijk op afspraak.

ARTIKEL 13: GESCHENKBONNEN

Niet beschikbaar

ARTIKEL 14: WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Orgonite.be. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Orgonite.be kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

ARTIKEL 15: BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent (België) bevoegd.